Resultat

Klubben har en fremtid. 

Det lykkedes at få en ny plads.

Hundeklubbens fremtid 23-11-2016

Hej alle
 
Vi var i går til møde med borgmesteren samt 2 centerchefer vedr. klubben.
 
Det var ikke et opløftende møde.
 
Kommunen vil fra medio januar selv råde over hallerne som de skal bruge til opmagasinering.
 
Vi vil indtil videre kunne benytte garagen til opmagasinering af vores materiel.
 
Vi kan også indtil videre benytte det areal vi træner på i dag. De arkæologiske udgravninger skal gennemføres og der skal efterfølgende opføres plejehjem. Der forventes dog at gå 1½ år før opførelsen af plejehjemmet påbegyndes. Vi har indtil videre fået grønt lys til at have hvalpehold i spejderkollegiets have. (Spejderne fraflytter 1/12)
 
Vi har peget på 2 nye arealer, et bag svømmehallen på Lyngby stadion og  et på parkkirkegården. Dette vil blive drøftet i kommunalbestyrelsen og vi vil så høre nærmere. Fremadrettet skal der en gang årligt søges om "lokaler" Vi håber på en dispensation da vi er låst til et sted med vores redskaber og som følge deraf er nødt til at have en container.
 
Ville ønske det var andre ord jeg kunne skrive men sådan forholder det sig desværre ikke.
 
Der vil snarest blive indkaldt til arbejdsdag da vi skal have flyttet vore ting fra hallerne.
  
Hilsen Lise, formand for HKL

Formandens beretning for 2015

Er nu tilgængelig.

Generalforsamling

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Hundeklubben Lyngby

Generalforsamlingen afholdes: Fuglevad Mølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby.

Onsdag, den 30. marts 2016 kl. 18.30.

Dagsorden:

A)Valg af dirigent.                                                                                                                               B) Valg af 2 stemme optællere.
C) Formandens beretning, fremlægges til godkendelse.
D) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
E) Indkomne forslag.

E. 1.

Bestyrelsen stiller et samlet forslag som følger:

Faste ”hold” ophører og klubben har kun kursushold.

Medlemskab for indeværende år fastsættes til kr. 150,00 pr. husstand. Medlemskab SKAL indbetales senest samtidig med deltagelse på første kursushold.

Fast pris på kr. 650,00 pr. kursushold.

F) Valg.                                                                                                                                                                    På valg er:
Kasserer for 2 år: Helle Norup - villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jytte Valeur - villig til genvalg.                      Bestyrelsesmedlem for 2 år: Annalise H. Madsen - villig til genvalg
1. suppleant for 1 år:
2. suppleant for 1 år:

Revisor for 1 år: Mugge Pinner - villig til genvalg.
Revisor suppleant for 1 år.

G) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til klubbens formand Lise Møller Harbo på mail: hundeklubbenlyngby@gmail.com senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Vel mødt!

Bestyrelsen for Hundeklubben Lyngby.

NOTE

For at have stemmeret skal man være medlem af HKL. For jer der ikke er på hold kan man blive hvilende medlem for kr 100 som indbetales på klubbens konto 1551 5240255

Nyt fra formanden d. 10/3-2016

Hej alle
 
Støt klubben nu.
 
Der ER nu lagt op til at man kan komme med forslag til hvad kommunen kan stille op med det rekreative område ved Tronen.
 
Området vi søger hedder 10A.
 
Kommunen vil være rigtig godt tjent med at have en klub der rummer så mange ekvipager som vi gør. Det være sig Rally, dog dancing, agility kropskontrol, barn-hund m.m.
 
Man kan evt. Her pege på  både heste og hunde. Ridehal der kan benyttes af begge kategorier. Mulighed for klubben til at opsætte klubhus og  containere. Indhegnede arealer hvor vores hunde kan løbe frit.I forbindelse med både agility (Kræver en vis størrelse) rally, dog dancing m.m. Vigtigheden ER vores sociale aspekt hvor vi prøver at komme ud til alle aldersgrupper. Socialt samvær, afbalancerede hunde og sidst men ikke mindst sammenhold og fællesskab.
 
Videresend gerne til jeres Venner bosiddende I Lyngby kommune
 
 Forslaget sendes til
 
lokalplan264@ltk.dk Deadline ER 22/3.

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling d. 30/3 2016.

Mere information vil følge snarest muligt.

Mvh Webmaster 

Indkaldelsen er sat på hjemmesiden d. 6/3 - 2016.

Indkomne forslag kan sendes til nielsneutron@gmail.com, så videresender jeg til formanden. Dette skal gøres senest 14 dage før generalforsamlingens start. Dvs. senest d. 16/3

Opråb !!!

Nu er det ved at være sidste udkald. Vi har brug for medlemmer eller venner, der aktivt engagerer sig i klubben for at kunne bevare den. 

Vi skal bruge ideer, reaktioner og feedback. 

Ovenstående er min egen personlige opfordring. Webmaster Niels B. Halck

Følgende kommer fra vores rally trænere:

Hej Kære medlem

Har du ikke lyst til at blande dig i snakken om Hundeklubben Lyngby's fremtid og skrive et læserbrev til Det Grønne Område.

Vi mangler nogle der belyser manglen på trænings-plads for hundeejere i Lyngby-Taarbæks Kommune.

Indeholdende nogle positive ytringer omkring det sociale, det positive i hundetræning samt det store arbejde trænere og bestyrelse laver for medlemmer og hunde.

Og hvis du kender nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer/Lokalpolitikere er det nu vi prikke til dem.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe.

Jytte og Erik 

23959844

Nyt fra formanden 11/2 - 16

Vi har nu fået besked på at arkæologerne går I gang med forundersøgelserne I uge 7.
 
Når forundersøgelserne går I gang vil der blive gravet 2 m brede grøfter med 10 m`s mellemrum.
Grøfterne bliver løbende dækket til hvis der ikke findes spor af arkæologiske  fund.
Jorden bliver ikke stampet og der bliver ikke sået græs.
Arkæologerne forventer at prøveudgravningerne tager omkr. 1 uger. Hvis de finder spor af arkæologiske fund vil der være en behandlingstid før de kan komme videre med yderligere udgravninger,
 
Kommunen forventer at gå I gang på pladsen til November.
 
Vi forsøger at holde gang I klubben på følgende måde:
 
Vi har bedt om at få en aftale om benyttelsen af den lille hal året ud men har endnu ikke fået nogen tilbagemelding.
 
Vi er I gang med at søge en satelit plads nede ved planteskolen til hvalpetræning og rally.
 
Vi har lejet os ind I en hal I Herringsløse til de nuværende agility hold.
 
Vi håber selvfølgelig på at arealet omkring Tronen kan blive vores fremtidige plads.
 
Vi fik positivt svar fra  kommunalbestyrelsesmedlem Henriette Breum om at Venstre åbne over for at finde en løsning for OS.
 
Lise

Det åbne brev til politikerne

Så er vi kommet på forsiden af det Grønne område og lokal politikerne har modtaget et personligt brev fra OS.

Håber det medfører at vores ansøgning omkring arealet ved Tronen vil komme frem til de

Man kan se mere på http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/hundeklubbens-hundeliv-/20160126/artikler/701269043/1010